Metingen aan gastoestellen

 

          Waarom moet er regelmatig aan gastoestellen onderhoud,  controle plaatsvinden en gemeten wordenDit is nodig om vast te kunnen stellen hoe het gastoestel brandt en of het veilig is wat betreft de schone verbranding van het gas en de technische staat van het toestel. Regelmatig onderhoud en controle van het toestel, en het meten van de rookgassen is nodig om het toestel veilig en economisch te laten branden. Dit meten van de rookgassen kan gelijktijdig plaats vinden bij een onderhoudsbeurt. Voor een beschrijving over controle aan gastoestellen zie onze andere pagina's over onderhoud en controle. Deze pagina gaat specifiek over het meten van de rookgassen van gastoestellen. Wat houd het meten van een gastoestel en van de rookgassen in?

 

          Allereerst de belasting van het toestel. Waarom bepalen wij de belasting? De moderne gesloten HR combi toestellen worden gemeten en afgesteld op drukverschil (lucht-gas verhouding) of op het percentage CO2 in de rookgassen.

Waar wij het over hebben zijn dus de gaskachels en gevelkachels, geisers en boilers, staande en hangende CV (combi) ketels, open en gesloten toestellen. De belasting willen wij graag weten om zeker te stellen dat het toestel niet onder- of overbelast is. Onder- en overbelast is slecht voor het rendement en voor de veiligheid. Zie hierover onze pagina Technische begrippenlijst.

Overbelasting van het toestel kan interne recirculatie van het verbrandingsgas veroorzaken. Het gevolg hiervan is dat er koolmonoxide, of zoals het vroeger genoemd werd kolendamp gevormd kan worden. De belasting meten van huishoudelijke gastoestellen is vrij eenvoudig te doen en gelijktijdig met een onderhoudsbeurt. Of het toestel veilig, schoon en op een maximaal rendement brandt kan alleen gecontroleerd worden door de verbrandingsgassen te meten en te analyseren. De meting bestaat feitelijk uit twee verschillende metingen, namelijk: het meten van het temperatuurverschil tussen het verbrandingsgas en de verbrandingslucht en het meten van de samenstelling van het verbrandingsgas. Dit heet dan rookgasanalyse.

 

          Door deze meting van de verbrandingsgassen (afgassen) kan men veel dingen zien hoe het toestel brandt. De te meten samenstelling en de daaraan verbonden waarden in de verbrandingsgassen zijn: O2 = zuurstof, CO2 = kooldioxide, CO = koolmonoxide (kolendamp) in PPM, rendement, rookgastemperatuur, omgevingslucht of verbrandingslucht temperatuur, GIG = Giftigheid Index Gastec. Het CO gehalte (kolendamp) is zeer belangrijk en wordt uitgedrukt in delen per miljoen delen rookgas. PPM = Parts Per Million. Dit wil zeggen dat het CO gehalte dat gemeten wordt zich verhoud in delen CO tot een miljoen delen rookgas. Dit is een zeer nauwkeurige meting, moet ook wel omdat CO (kolendamp) levensgevaarlijk is.

Er is een NTA - 8025 - 2005 uit. Dit is een Nederlands Technische Afspraak voor keuring van bestaande installaties, zeg maar APK keuring. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de volgende situaties:

Open toestellen zonder afvoer, meten in de rookgassen, (direct boven de warmte wisselaar zonder bijmenging van lucht). Open toestellen zonder afvoer zijn alleen keukengeisers.

Lager dan 50 PPM geen bezwaar, hoger dan 50 en lager dan 200 PPM enig bezwaar, hoger dan 200 ppm ernstig bezwaar.

Open toestellen met afvoergebonden, (meten direct boven warmte wisselaar en voor de vato).

Lager dan 200 PPM geen bezwaar, hoger dan 200 tot 2000 PPM enig bezwaar, hoger dan 2000 PPM ernstig bezwaar.

Gesloten toestellen, (direct meten in de afvoerbuis van de afgassen, gevelkachel is ook een gesloten toestel) .

Lager dan 200 PPM geen bezwaar, hoger dan 200 tot 3000 PPM enig bezwaar, hoger dan 3000 PPM ernstig bezwaar.

Enig bezwaar betekent dat dit verholpen moet worden binnen een redelijke afgesproken termijn. Ernstig bezwaar betekent dat het toestel buiten gebruik moet worden genomen tot het probleem is opgelost.

 

                                         Omgevingslucht

 

          Nu iets over de omgevingslucht van een gastoestel. Dit is dus de lucht direct in de omgeving van een gastoestel. En speciaal een open toestel, zoals gashaarden en geisers. Ook gesloten toestellen kunnen aan de omgevinglucht iets vervuilen!

In deze omgevingslucht mag er nooit meer dan 25 PPM CO  in de lucht aanwezig zijn. Dus 25 delen CO per miljoen delen lucht.

Zeer weinig dus en mag ook alleen van zeer korte tijdsduur zijn. Wist u dat het bij een 0,1 % volume CO in de omgevingslucht al zeer dodelijk is? 0,1 % = 1000 PPM, zeer weinig en toch al onmiddellijk dodelijk. 1000 PPM is namelijk 1 deel CO per 1000 delen lucht. Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken, zeer weinig CO in de omgevingslucht en direct dodelijk. Meten is weten, en zeker als je weet wat je meet en wat je moet meten en weten. Wij als erkend gastechnisch installateur hebben deze meetapparatuur en kunnen bovengenoemde metingen bij uw gastoestel doen gelijktijdig bij een onderhoudsbeurt. Als u twijfelt aan de werking van uw gastoestel kunt u ook eerder contact met ons opnemen voor controle. Bij elke meting aan uw toestel krijgt u een schriftelijk bewijs van een technisch stookrapport van ons. Duidelijker en betrouwbaarder kan het niet.

 

Aanwijzingen betreffende koolmonoxide

 

Koolmonoxide is een voor de mens zeer gevaarlijk, al in zeer geringe

concentraties, sterk giftig gas.

Het is onzichtbaar, smaak- en geurloos.

De volgende tabel biedt een overzicht van de uitwerkingen van bepaalde

CO-concentraties in de lucht op het menselijk lichaam.

 

Concentratie in de lucht Blootstelling en gevolgen*

 

 

30 ppm 0,003 Vol.% Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-waarde) gedurende 8 uur (grenswaarde Duitsland).

 

200 ppm 0,02 Vol.% Lichte hoofdpijn binnen 2-3 uur.

 

400 ppm 0,04 Vol.% Hoofdpijn in het voorhoofd binnen 1-2 uur, daarna uitbreiding door het hele hoofd.

 

800 ppm 0,08 Vol.% Duizeligheid, misselijkheid en trillen binnen 45 min., bewusteloosheid binnen 2 uur.

 

1600 ppm 0,16 Vol.% Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid binnen 45 min., dood binnen 2 uur.

 

3200 ppm 0,32 Vol.% Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid binnen 5-10 min., dood binnen 30 min.

 

6400 ppm 0,64 Vol.% Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid binnen 1-2 min., dood binnen 10-15 min.

 

12800 ppm 1,28 Vol.% Dood binnen 1-3 min.

 

Volume % (procent) =  1 volume % wil dus zeggen dat er per 100 liter omgevingslucht van de ruimte er 1 een liter CO gas aanwezig is. Zeer weinig en dan toch binnen enkele minuten dood.

* Bij de aangegeven concentraties gaat het om richtwaarden. Afhankelijk van grootte, leeftijd, geslacht en gezondheidstoestand reageren mensen zeer verschillend op CO-concentraties.

Gas Technische Dienst neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

 

M A C waarde  =  Maximaal Aanvaarde Concentratie (Arbo wetgeving).

P P M =  Parts Per Million. Dit wil zeggen zoveel delen CO per miljoen delen lucht gemeten in de omgevingslucht. Zeer, zeer weinig dus.

30 PPM is in Duitsland de maximale toegestane waarde in de omgevingslucht, in Nederland is dit 25 PPM in de omgevingslucht.

25 delen CO per miljoen delen lucht. 25 PPM = 0,0025 volume % is 25 duizendste liter per 100 liter omgevingslucht.

GI = Giftigheidsindex. 1% CO = 10.000 PPM CO.

Rookgassen: percentage CO gedeeld door percentage CO2 maal 100 = giftigheidindex. Uitkomst moet altijd kleiner zijn dan 1.

 

 

Zie ook onze pagina   Mac waarden.          Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken.

Onderhoud is vooruitzien 

2004 GTD Eindhoven - HOME